Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5798223
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5691761
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443805
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192190
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140486
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690935
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626832
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492325