Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5812292
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5769670
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451822
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3196061
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141290
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695327
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628341
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499219