BLOG GIÁO VIÊN BẠC LIÊU


suy ngẫm

Khi mê bùn vẫn là bùn; khi ngộ mới biết trong bùn có sen- Khi mê tiền vẫn là tiền khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Đừng nên ném đá dấu tay; nếu ném hay như thế nào không ai làm gì được thì cũng không qua mặt được quần chúng người ta xem thường mình.

1.
2.
3. 37.
38.
39.
40.
41. 47.
48.
49.
50.
  • 51.
52.
53. 54. 69. 70.
71. 87.
88. 89.
90.
  • 91.
92.
93.
94. 105.
106. 107. 108. 109.
110. 120.
121.
122. 132.
133.
134.
  • 135.
136.
137. 138. 149. 150.
151.
  • 152.
153.
154.
155.
  • 156.
157.
158.
159.
160. 161. 162. 165. 171. 172.
163. 164. 166.
167. 168.
169. 170.
173.
174.


Thứ hai(10/12): Sinh hoạt dưới cờ.

Thứ ba (11/12) : Trực trường.

Thứ tư (12/12): Trực trường.

Thứ năm(13/12 : Trực trường.

Thứ sáu (14/12) : Trực trường.

Thứ bảy (15/12) :Trực trường .

Chủ nhật (16/12) :

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Vĩnh Thịnh.

http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/

Tiếng Anh 9 HKI (T. Hội)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Hồng Em (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:15' 04-02-2012
Dung lượng: 155.4 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
WEEK 15
UNIT 5 THE MEDIA
PERIOD:29 LESSON 2: SPEAK
DATE:__/__/__
I. Objective: By the end of the lesson, students will be able to give their ideas on some of the TV program they enjoy or those they don’t like
II. Teaching aids: a poster of TV programs.
III. Procedures:
T
TEACHER’S
STUDENTS’
CONTENTS


1. Warm up:
-have students read complete sentences
-take note about correct form of the verbs
-feed back

2. Pre speak
-present the words using rub out-remember for checking


3. While speak:
-present the dialogue using dialogue build
-focus students on tag-questions
-show the poster and model
-give a box of adjectives to help

4.Post speak:
-have students make similar dialogues in pairs
5. Pre listen
-have students play guessing game following the format given.

-present the words using ordering for checking


6. While listen:


-ask guiding questions
-have students listen twice and answer
-run through the table
-have students and complete the exercise
7.Post listen:
-feed back
-show the poster and have students do matching


-feed back


-model by giving examples
8. Homework:


-individually read complete sentences

-correct mistakes (if any)


-listen and repeat
-copy and remember the words-listen and repeat
-copy the target language and the examples.


-make similar dialogues using the cues from the box and the table

-listen and repeat
-cop the words
-listen and number the words


-listen twice and answer the guiding questions in groups

-listen again and complete the table


-2 groups play matching-correct mistakes (if any)


-copy the examples and complete the exercise at home

 Correcting homework:
Key:
a.buying f.chatting
b.searching g.reading
c.listening h.telling
d.talking i.watching
e.watching j.using
Voabulary:
-violent(adj) : thoâ baïo
-documentary (n) : phim taøi lieäu
-informative (adj) : giuùp naâng cao kieán thöùc
-safe-traffic news (n) : tin an toaøn giao thoâng
-wildlife world (n) : theá giôùi ñoäng vaät
-folk music (n) : nhaïc daân toäc
2.Dialogue:
Lien: You like watching sports, don’t you, trung?
Trung: not really. Some sports are so violent, and
I don’t like watching them. I prefer documentary
Lien: I’m the opposite. I love watching sports, and documentary seem quite boring to me
Trung: But you watch the news, don’t you?
Lien: Yes, everyday. It’s very informative
Trung: I enjoy it, too. You don’t like foreign film, do you?
Lien: No, I don’t.
Note:
Positive, negative?
Negative, positive?
2. Make similar dialogues with partners:
Ex:
Nam: You like/ enjoy folk music, don’t you?
Tom: No, I don’t. It’s boring
Nam: You don’t like/ enjoy/ watch TV, do you?
Tom: Yes, I do
Cues: Daily television guide
3.Ask questions to guess what people enjoy.
Ex:
-You_______, don’t you?
+You don’t ____, do you?

*Voabulary:
-assignments (n) : baøi taäp ôû nhaø
-(to) appear :xuaát hieän
-telegraph : maùy ñieän baùo
-force (n) : löïc löôïng
-journalism (n) : ngheà laøm baùo
-newsreel (n) : phim taøi lieäu
1.Questions:
a.What is Chau doing?
b.What does he want to know?
2. Fill in the table with the information you hear.
When: What happen?
7th century the 1st printed appeared in China
_______ the telegraph was invented
early 20th century 2 new forms of new media appeared
(c)_______ television became popular
mid and late 1990s (d) ___ became a major force in journelism

3. Match the media with the inventors:
a. color TV
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Điều thực hiện (ươm mần) Hình trong code thầy cô trang trí trang mình.

Thi đua dạy tốt - học tốt

anhbh

Điiện thoại liên lạc của lớp trung cấp chính trị K17

Thầy chủ nhiệm lớp Trần Văn Khanh 0918705015 (Lý Hồng Em 0945132521) (Dương Hữu Đạt 0123409001) (Dương Cát Phượng 0477676643) (Trịnh Thị Ngát 0983812091) (Tô Châu Hùng Luân 0988202313) (Trần Hữu Trọng 0914621218) (Phạm Thị Huyền 0986939375) (Phạm Thị Huương 01658261446) (Lâm Thị Tuyết Trâm 01677499767) (Huỳnh Thị Mỹ Thuý 0974499434) (Huỳnh Thanh Cầm 01237482876) (Trần Thị Hà 01697447481) (Phan Ngọc Quyền 01689424461) (Nguyễn Minh Phong 0946360786) (Lại Thị Hưởng 0986322850) (Dương Thị Sen 0947441414) (Dương Văn Chức 0902313525) (Danh Thanh Ỷ 01233560011) (Trần Minh Thư 01236117537) (Kim Si Tha 01253305725) (Nguyễn Thị Khai Thuỳ 0919160916) (Huỳnh Thống Nhất 0945808687) (Lê Phát Tài 0949806422) (Giang Hữu Hậu 0913676602) (Lê Thị Thoa 0937816641) (Nguyễn Chí Quốc 0949141479) (Ng Văn Duy Phương 0912180801) (Phương Chí Thum 0912154153) (Nguyễn Việt Ngoan 0948847027) (Tô Tấn Hưng ) (Dương Diễm Linh 0947294446) (Đỗ Tiến Nhanh 0913120402) (Phạm Thuý Nhi ) (Võ Phương Lan 0919985698) (Trần Hồng Hoa 0919757103) (Trần Văn Khải 0946131477) (Trương Hữu Mến 0913189786) (Dương Văn Triều 0916357708) (Phạm Quang Vinh 0918588869) (Nguyễn Xuân Cường 0918944859) (Liên Hưng Tài 0918544141) (Châu Trân Lợi 0945945254) (Lâm Thị Huyền 0913128312) (Nguyễn Vũ Phong ) (Nguyễn Lưu Thiết 0916864870) (Nguyễn Văn Phúc ) (Lê Văn Hài 0913825619) (Đinh Công Luận 0919317713) (Trần Chí Trung 0918751958) (Võ Văn Khuyên 0919443551) (Nguyễn Văn Nguyêm 0919021646) (Trương Văn Bữu ) (Huỳnh Hữu Trí 0942422326) (Nguyễn Văn Vũ 0916766452) (Võ Hoàng Đệ 0946002601) (Đặng Văn Nhường 0949323237) (Trần Minh Luân 0913174317) (Nguyễn Văn Tại 0918924234) (Nguyễn Văn Lắm 01234080984) (Quảng Thanh Kiều 0918379434) (Huỳnh Văn Đăng 0918806327) (Trịnh Văn Thống ) (Ngô Thị Tú Anh 0916365917) (Võ Thanh Kỳ 0919144144) (Tạ Văn Thọ 0918039939) (Phạm Văn Thìn 0918647143) (Nguyễn Ngọc Mạnh 0913151081) (Nguyễn Diễm Trang 0939409803) (Trần Thị Hằng Ni 0947727535) (Huỳnh Thu Hương 0949763757) (Trịnh Hồng Nhiện 0985373357) (Tô Văn Thái 0918973051) (Trương Triều Trung 0913640323) (Nguyễn Văn Tịnh 0916282419) (Lưu Thị Thơ 0949464850) (Lưu Xuân Hương 0918778480) (Nguyễn Văn Trang 0919927533) (Trương Hà Giang 0918246015) (Nguyễn Bích Tiên 0919930545) (Đoàn Văn Đen ) (Phạm Minh Sang ) Liên lạc lẫn nhau