BLOG GIÁO VIÊN BẠC LIÊU


suy ngẫm

Khi mê bùn vẫn là bùn; khi ngộ mới biết trong bùn có sen- Khi mê tiền vẫn là tiền khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Đừng nên ném đá dấu tay; nếu ném hay như thế nào không ai làm gì được thì cũng không qua mặt được quần chúng người ta xem thường mình.

1.
2.
3. 37.
38.
39.
40.
41. 47.
48.
49.
50.
  • 51.
52.
53. 54. 69. 70.
71. 87.
88. 89.
90.
  • 91.
92.
93.
94. 105.
106. 107. 108. 109.
110. 120.
121.
122. 132.
133.
134.
  • 135.
136.
137. 138. 149. 150.
151.
  • 152.
153.
154.
155.
  • 156.
157.
158.
159.
160. 161. 162. 165. 171. 172.
163. 164. 166.
167. 168.
169. 170.
173.
174.


Thứ hai(10/12): Sinh hoạt dưới cờ.

Thứ ba (11/12) : Trực trường.

Thứ tư (12/12): Trực trường.

Thứ năm(13/12 : Trực trường.

Thứ sáu (14/12) : Trực trường.

Thứ bảy (15/12) :Trực trường .

Chủ nhật (16/12) :

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Vĩnh Thịnh.

http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện tốt việc phát huy dân chủ trong nhà trường, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Thịnh quy định và phân công nhiệm vụ  các thành viên trong nhà trường  trong năm học 2011- 2012 như sau:

 

I. HIỆU TRƯỞNG:               LÝ HỒNG EM

          - Chịu trách nhiệm cao nhất trong tất cả các hoạt động trong nhà trường.

          - Trực tiếp phụ trách các công việc có liên quan tổ chức, nhân sự, tài chính, thiết bị, các kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra trường học và tuyển sinh lớp đầu cấp.

          - Phó trưởng ban thường trực PCTHCS-CMC.

          - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học xã.

          - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhà trường.

          - Chủ tịch Hội đồng khoa học SKKN của nhà trường.

          - Thành lập các Hội đồng, Tổ, Ban…trong nhà trường theo quy định của ngành.

          - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm và trực tiếp ký duyệt các hồ sơ của tổ chủ nhiệm.

          - Ký duyệt các loại hồ sơ, kế hoạch năm tháng tuần của Phó Hiệu trưởng.

          - Ký liên tịch các văn bản liên quan đến Công đoàn, Đoàn- Đội trong nhà trường

          - Ký duyệt các loại hồ sơ tài chính, quyết toán tài chính các nguồn ngân sách.

          - Trực tiếp làm việc với phòng GD- ĐT và chính quyền địa phương về quy hoạch cán bộ quản lý dự nguồn, đề bạc bổ nhiệm các chức danh từ PHT trở xuống.

          - Quyết định việc tiếp nhận thuyên chuyển giáo viên đến hoặc đi khỏi trường.

          - Quy định thời gian và chủ trì ( hoặc phối hợp với các đoàn thể)  và các cuộc họp HĐSP, Hội nghị CB- CC, các cuộc họp đột xuất khác.

          - Ký duyệt học bạ , sổ liên lạc gia đình, các loại hồ sơ chuyên môn khi cần thiết.

II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG:               TRẦN VĂN KHÉN

          - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng cùng lãnh đạo cấp trên về các hoạt động liên quan đến chuyên môn, PC- THCS, lao động, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tự chọn hướng nghiệp.

          - Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB.

          - Phân công giáo viên dạy bù, dạy thay.

          - Lập bảng tăng giờ.

          - Ký duyệt kế hoạch năm, tháng của các tổ chuyên môn và các loại hồ sơ chuyên môn của giáo viên ( sổ tự bồi dưỡng, sổ kế hoạch cá nhân).

          - Ký duyệt hồ sơ giáo án, sổ theo dõi tiết học, sổ báo giảng … hàng tháng và nhận xét, đánh giá trong cuộc họp HĐSP.

          - Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy…

          - Chỉ đạo và kết hợp cùng với giáo viên bộ môn thành lập, tiến hành bồi dưỡng thi học sinh giỏi các khối lớp vòng huyện và tỉnh.

          - Lên kế hoạch và triển khai thực hiện việc huy động học sinh để mở các lớp PC- THCS.

          - Tổng hợp các số liệu liên quan đến chuyên môn, KSCL, PC- THCS để trình Hiệu trưởng ký duyệt.

          - Trực lãnh đạo theo quy định và giải quyết các công việc đột xuất ( nếu có).

          - Giải quyết các công việc được Hiệu trưởng uỷ quyền khi vắng cơ quan.

III. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: PHẠM NGỌC TRUNG; NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYỀN

                                                                                                  LÊ KHÁNH HỘI; PHẠM NGỌC TRINH

 

          - Chịu trách nhiệm về tổ chức và nội dung các hoạt động chuyên môn của tổ.

          - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định.

          - Ký duyệt giáo án hàng tuần và báo cáo tình hình cho Phó Hiệu trưởng.

          - Lên kế hoạch và triển khai việc sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, chuyên đề…

          - Lên kế hoạch năm, tháng, tuần kịp thời và khả thi.

          - Tổng hợp các chỉ tiêu phấn đấu giảng dạy của tổ viên.

          - Đề xuất các vấn đề có liên quan đến tổ bộ môn của mình.

IV. THƯ KÝ VĂN PHÒNG:          TRẦN THANH CƯỜNG

          - Tổng hợp và hoàn thành các số liệu báo cáo hàng tháng

          - Trang trí sắp xếp các bảng, biểu của phòng Hội đồng, VP- BGH.

          - Thực hiện các biểu mẫu, hồ sơ theo yêu cầu của lãnh đạo.

          - Trực văn phòng theo yêu cầu của lãnh đạo.

V. THƯ KÝ HỘI ĐỒNG:          ONG VĂN HÙNG

          - Thực hiện ghi bien bản các cuộc họp HĐSP, các cuộc họp liên tịch.

          - Phối hợp cùng thư ký VP thực hiện các biểu mẫu, hồ sơ theo yêu cầu của lãnh đạo.

          - Phân công giám thị các kỳ thi, KSCL do nhà trường tổ chức.

VI. ĐOÀN- ĐỘI- VĂN THỂ:           NGUYỄN VĂN ÂN- NGUYỄN VIỄN ĐÔNG

          - Lên kế hoạch tổ chức, thực hiện các hoạt động Đoàn, Đội trong phạm vi nhà trường theo kế hoạch của Huyện Đoàn, Phòng GD, Xã Đoàn, BGH.

          - Thành lập đội cờ đỏ và chỉ đạo việc trực hàng tuần, có sơ tổng kết kịp thời.

          - Tổ chức cụ thể các đợt cao điểm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 20/11; 26/3…

          - Tổ chức lễ kết nạp Đội, các lớp cảm tình Đoàn cho đối tượng học sinh.

          - Xây dựng kế hoạch văn- thể- vệ phối hợp thực hiện.

          - Tham mưu cho BGH trong việc đề cử các đối tượng học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá do các ngành tổ chức.

          - Trực tiếp lên kế hoạch và chỉ đạo lao động công ích của học sinh.

VII. KẾ TOÁN:                ĐẶNG TRUNG KIÊN

          - Thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến vấn đề hồ sơ tài chính, kinh phí hoạt động của nhà trường.

          - Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc dự toán kinh phí, quyết toán các nguồn ngân sách.

          - Lưu trử cẩn thận các chứng từ, lai phiếu liên quan đến tài chính.

          - Thực hiện các báo cáo tài chính và phối hợp với thủ quỹ trong việc chuẩn bị hồ sơ quyết toán.

          - Thực hiện một số công việc soạn thảo bằng vi tính.

VIII. THỦ QUỸ:           NGUYỄN THANH NGUYỀN

          - Giữ gìn cẩn thận các nguồn quỹ của nhà trường trong khi chuẩn bị nộp vào kho bạc.

          - Trực tiếp đi nhận lương và cấp phát kịp thời.

          - Phối hợp tốt với kế toán trong việc quyết toán các nguồn ngân sách.

IX. GVCN- GV BỘ MÔN:  

          - Thực hiện theo điều lệ Trường Trung học.

         

          Văn bản này thực hiện trong năm học 2011- 2012. Đề nghị CB- GV nhà trường thực hiện tốt theo tinh thần nội dung văn bản này.

 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

- Lưu VP


Nhắn tin cho tác giả
Lý Hồng Em @ 18:38 05/02/2012
Số lượt xem: 1073
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Điều thực hiện (ươm mần) Hình trong code thầy cô trang trí trang mình.

Thi đua dạy tốt - học tốt

anhbh

Điiện thoại liên lạc của lớp trung cấp chính trị K17

Thầy chủ nhiệm lớp Trần Văn Khanh 0918705015 (Lý Hồng Em 0945132521) (Dương Hữu Đạt 0123409001) (Dương Cát Phượng 0477676643) (Trịnh Thị Ngát 0983812091) (Tô Châu Hùng Luân 0988202313) (Trần Hữu Trọng 0914621218) (Phạm Thị Huyền 0986939375) (Phạm Thị Huương 01658261446) (Lâm Thị Tuyết Trâm 01677499767) (Huỳnh Thị Mỹ Thuý 0974499434) (Huỳnh Thanh Cầm 01237482876) (Trần Thị Hà 01697447481) (Phan Ngọc Quyền 01689424461) (Nguyễn Minh Phong 0946360786) (Lại Thị Hưởng 0986322850) (Dương Thị Sen 0947441414) (Dương Văn Chức 0902313525) (Danh Thanh Ỷ 01233560011) (Trần Minh Thư 01236117537) (Kim Si Tha 01253305725) (Nguyễn Thị Khai Thuỳ 0919160916) (Huỳnh Thống Nhất 0945808687) (Lê Phát Tài 0949806422) (Giang Hữu Hậu 0913676602) (Lê Thị Thoa 0937816641) (Nguyễn Chí Quốc 0949141479) (Ng Văn Duy Phương 0912180801) (Phương Chí Thum 0912154153) (Nguyễn Việt Ngoan 0948847027) (Tô Tấn Hưng ) (Dương Diễm Linh 0947294446) (Đỗ Tiến Nhanh 0913120402) (Phạm Thuý Nhi ) (Võ Phương Lan 0919985698) (Trần Hồng Hoa 0919757103) (Trần Văn Khải 0946131477) (Trương Hữu Mến 0913189786) (Dương Văn Triều 0916357708) (Phạm Quang Vinh 0918588869) (Nguyễn Xuân Cường 0918944859) (Liên Hưng Tài 0918544141) (Châu Trân Lợi 0945945254) (Lâm Thị Huyền 0913128312) (Nguyễn Vũ Phong ) (Nguyễn Lưu Thiết 0916864870) (Nguyễn Văn Phúc ) (Lê Văn Hài 0913825619) (Đinh Công Luận 0919317713) (Trần Chí Trung 0918751958) (Võ Văn Khuyên 0919443551) (Nguyễn Văn Nguyêm 0919021646) (Trương Văn Bữu ) (Huỳnh Hữu Trí 0942422326) (Nguyễn Văn Vũ 0916766452) (Võ Hoàng Đệ 0946002601) (Đặng Văn Nhường 0949323237) (Trần Minh Luân 0913174317) (Nguyễn Văn Tại 0918924234) (Nguyễn Văn Lắm 01234080984) (Quảng Thanh Kiều 0918379434) (Huỳnh Văn Đăng 0918806327) (Trịnh Văn Thống ) (Ngô Thị Tú Anh 0916365917) (Võ Thanh Kỳ 0919144144) (Tạ Văn Thọ 0918039939) (Phạm Văn Thìn 0918647143) (Nguyễn Ngọc Mạnh 0913151081) (Nguyễn Diễm Trang 0939409803) (Trần Thị Hằng Ni 0947727535) (Huỳnh Thu Hương 0949763757) (Trịnh Hồng Nhiện 0985373357) (Tô Văn Thái 0918973051) (Trương Triều Trung 0913640323) (Nguyễn Văn Tịnh 0916282419) (Lưu Thị Thơ 0949464850) (Lưu Xuân Hương 0918778480) (Nguyễn Văn Trang 0919927533) (Trương Hà Giang 0918246015) (Nguyễn Bích Tiên 0919930545) (Đoàn Văn Đen ) (Phạm Minh Sang ) Liên lạc lẫn nhau